Lejebetingelser

§1
Der beregnes leje pr. kalenderdag (pr. dato), Der regnes med en 8 timers arbejdsdag. Arbejdes der ud over 8 timer betales der 1 dags ekstra leje pr. påbegyndt 8 timer.

§ 2
Lejemålet betragtes som påbegyndt den dato det lejede afgår fra lager. Lejemålet løber til og med den dag, det ankommer på udlejers lager. Finder aflevering sted inden kl. 7.15, beregnes der leje til og med dagen før. Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og tidspunkt, er udlejeren berettiget til at udleje til anden side. Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer på udlejers anfordring pligtig til at aflevere det lejede med dags varsel. Sker aflevering ikke, er udlejeren berettiget til selv at foretage afhentning for lejers regning.

§3
Fragt- og transportomkostninger til og fra lageret betales af lejeren.
Fragtbrev eller lignende fra fx jernbane, fragtmand, post eller skib betragtes som kvittering for, at materialet er leveret til lejeren.

§4
Lejeren bærer risikoen for det lejede i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade af en hvilken som helst årsag der i lejetiden tilføjes det lejede. Lejeren er forpligtet til at betale forsikring. Det lejede er kaskoforsikret af Tønder Maskinudlejning under hele lejeperioden. Forsikringpræmie og selvrisiko betales af lejer. Ud over selvrisikoen er der mulighed for forsikringsselskabet at tage regres over for lejer.
Dersom det lejede bortkommer, ikke afleveres eller afleveres så ødelagt, at reparationsomkostningerne af udlejer skønnes at ville overstige en ny dagspris, betales erstatning med ny dagspris. I øvrigt betaler lejeren reparationsomkostninger efter regning. Det lejede skal afleveres i rengjort stand. Er rengøring nødvendig, betaler lejeren herfor efter regning. Lejeren betaler leje for den tid, der medgår til reparation og rengøring. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede.

§5
For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret. Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab, det måtte kunne henføres til det lejede, herunder lejerens forsinkede levering af en ydelse, driftstab m.v.

§6
Det lejede må af lejeren kun opbevares/anvendes på aftalt plads og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke fjernes herfra, bortset fra transport til og fra udlejeren. Sker opbevaring/anvendelse anderledes end anført ved nærværende bestemmelse, betragtes lejeforholdet som misligholdt. Udlejer er herved berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning og tage det udlejede tilbage ved en umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler. Det lejede må ikke installeres eller anbringes på sådan måde at det kan henføres til tilbehør til fast ejendom og dermed blive omfattet af panterettigheder. Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det lejede.

§7
I lejeperioden sørger lejeren selv for vedligeholdelse af det lejede, herunder smøring, oliepåfyldning, punktering m.v. Der må alene anvendes smøremidler, olie og brændstof af anerkendt mærke. Lejeren sørger for belysning, markering m.v.

§8
Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant. Ved betaling senere end det af udlejeren fastsatte betalingstidspunkt betaler lejeren renter med 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid værende restbeløb. Udlejeren er til enhver tid berettiget til at kræve depositum enten forud for et lejemåls begyndelse eller som vilkår for et lejemåls fastsættelse.

§9
I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt er udlejer berettiget til at tage det lejede tilbage ved en umiddelbar fogedforretning.

§10
Lejeprisen er ekskl. moms og forbrugsmaterialer såsom: brændstof, olie, skærpning af mejsler, forbrug af diamantklinger m.m.

§11
Skader, som opstår ved fortsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse af lejer, dækkes ikke af forsikringen, men afholdes således fuldt ud af lejer.

§12
Forsikringsbetingelser, (uddrag):
Selskab: Sønderjysk Forsikring
Forsikringstager: Tønder Maskinudlejning. Dog indtræder lejer i forsikringstages sted med hensyn til betaling af præmie, selvrisiko og evt. regres.

Der gøres opmærksom på at i tilfælde med brand, tyveri, hærværk eller lignende ophører lejemålet ikke før den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse er afleveret til Tønder Maskinudlejning.

Forsikring og miljøtillæg er med i lejepriserne.
Priserne er ekskl. moms og betales af lejer. Præmie 6% af listepris, betales af lejer. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.

Maskinens listepris Selvrisiko af maskinens listepris
Kr. 0-10.000 25%
Kr. 10.001-20.000 Kr.  5.000
Kr. 20.001-75.000 Kr. 10.000
Kr. 75.001-200.000 Kr. 15.000
Kr. 200.001-400.000 Kr. 20.000
Kr. 400.001-600.000 Kr. 25.000
Kr. 600.001- Kr. 30.000

 

Kiva Grafisk